ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅនីតិក្រុ...

សៀវភៅនីតិក្រុមហ៊ុនដែលចងក្រង ដោយសមាគមច្បាប់ខ្មែរ

0

សៀវភៅនីតិក្រុមហ៊ុនដែលចងក្រង ដោយសមាគមច្បាប់ខ្មែរ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្របសម្រួល ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានដំណើរការបានល្អ ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ហើយក៏ជាយានមួយ ក្នុងដោះស្រាយពេលក្រុមហ៊ុនមានជម្លោះ។ សៀវភៅនេះអាច ជួយដល់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សាស្រ្តាចារ្យ និងសាវនករ ទាំងអស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីនីតិក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្បាស់។

ទាញយកឯកសារ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/file/d/0B7OmNithn8yCY0d0cnowMU96am8/ទស្សនា

មតិយោបល់