ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូនដំ...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Xiamen University Malaysia ក្នុង​ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

0

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Xiamen University Malaysia ក្នុង​ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

សកលវិទ្យាល័យ Xiamen University Malaysia ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​សម្រាប់​សិស្ស​កម្ពុជា ដែល​ប្រឡង​ជាប់​បរិញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ លើ​១៣មុខ​ជំនាញរយ:ពេល​០៣ ឆ្នាំ​។

-សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយ៖ http://www.xmu.edu.my/a/66.html

-សូម​បំពេញ​ពាក្យ​តាម​រយ: ៖ https://www.barracudacampus.com/onlineapp_v2/

មតិយោបល់