ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​ទ...

អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai University នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ

0

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai University នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​២០១៨

-ឯកទេស៖ Economics
– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨
-​​​​​​​​​​​​​ បំពេញ​ពាក្យ​ Online ៖ https://goo.gl/QjjEnG 
– ដាក់​ពាក្យ​ទៅ​កាន់​ទីតាំង​ទាំង​បី​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​
១. ស្ថាន​ទូត​ថៃ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា
២. សកលវិទ្យាល័យ​Chiang Mai University
៣. ក្រសួង​អប់រំ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ

 

មតិយោបល់