សេចក្ដី​ជូនដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍ ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា ក្រោម​កម្មវិធី MGCSS GCSS និង​CEP ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍ ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា ក្រោម​កម្មវិធី MGCSS GCSS និង​CEP ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨
– ​​​​​​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និង​បំពេញ​ពាក្យ​ Online ៖ www.a2ascholarships.iccr.gov.in ឬ​ដាក់​ពាក្យ​នៅ​ស្ថានទូត​ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ២១៨ ០៤៦ ឬ E-mail ៖ embindia@online.com.kh

មតិយោបល់