ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូន​ដ...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង កម្មវិធី Teacher Training Students នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវ​ពន្យារ​ពេល​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨

0

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង កម្មវិធី Teacher Training Students នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវ​ពន្យារ​ពេល​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨

មតិយោបល់