ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​ថ...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​​ប្រ៊ុយណេ​ដារ៉ូសាឡឹម ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

0

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​​ប្រ៊ុយណេ​ដារ៉ូសាឡឹម ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨
​- សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ http://www.mofat.gov.bn/pages/bdscholarship2.aspx
– ទាញ​យក​​ពាក្យ ៖ https://goo.gl/xG4BS8
– ដាក់​ពាក្យអ៊ីម៉ែល ៖ applyBDGS2018@mfa.gov.bn

Loading...