ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អបអរសាទរ! តារ...

អបអរសាទរ! តារាងលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុងចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម

0

តារាងលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុងចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណ:កម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម​ ក្របខណ្ឌទីស្ដីការគណ:រដ្ឋមន្ត្រី

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.