ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនារី ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក

0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនារី ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយ:កម្មវិធី SHE-CAN ឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាកម្មវិធីមួយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់អ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

-កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ៖ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

-សូមបំពេញពាក្យតាមរយ: ៖ https://shecan.recruiterbox.com/jobs/fk0m5hd?apply_with_indeed=true

-សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់វេបសាយ ៖ https://shecan.recruiterbox.com/jobs/fk0m5hd

មតិយោបល់