ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ចំនួនរួមភេទ ដ...

ចំនួនរួមភេទ ដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត សម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលចង់មានសុខភាពល្អ

0

មនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថា ចំនួននៃការរួមភេទដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តិប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ និងឆ្នាំ តិចពេក ឬច្រើនពេកជ្រុលនោះទេ។ យោងតាមគេហទំព័រ healthytipscenter បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Institute Kinseyឲ្យដឹងថា ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អគូស្នេហ៍គ្រប់រូបគួរតែរួមភេទឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអាយុ។

*១៨-២៩ឆ្នាំ ជាមធ្យមគួរតែរួមភេទឲ្យបាន ១១២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។
*៣០-៣៩ឆ្នាំ ជាមធ្យមគួរតែរួមភេទឲ្យបាន ៨៦ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ។
*៤០-៤៩ឆ្នាំ ជាមធ្យមគួរតែរួមភេទឲ្យបាន ៦៩ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែ តាមស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា គូស្នេហ៍ ១៣ភាគរយ រួមភេទបានតែ២ទៅ៣ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ។ ៤៥ភាគរយ រួមភេទបាន ៣ទៅ៤ដង ក្នុងមួយខែ ហើយ៣៤ភាគរយទៀត រួមភេទ៣ដង ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ចំណែកឯគូស្នេហ៍ដែលរួមភេទបាន ៤ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានត្រឹមតែ ៧ភាគរយគត់។

បើយោងតាមគេហទំព័រ Your Tango បានបង្ហាញថា បន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិទៅលើគូស្នេហ៍ដែលបានរៀបការហើយ ពួកគេបានរកឃើញចំនួនទាប មធ្យម និងច្រើនបំផុត ដែលគូរស្វាមីគួរតែប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្លូវភេទ។
អប្បបរមា: តិចបំផុតមួយដងក្នុងមួយខែ
មធ្យម: មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍
ច្រើនបំផុត: ៥ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍៕

មតិយោបល់