ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លទ្ធផលត្រួតពិ...

លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងលើ​អ្នក​បើកបរ​ថ្ងៃ​​១០ កញ្ញា

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមរបាយការណ៍ដែល Post News ទទួលបានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងលើអ្នកបើកបរនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី១០ កញ្ញានេះរួមមាន៖

យានយន្តដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យមានចំនួន= 174 គ្រឿង
– ម៉ូតូចំនួន = 112 គ្រឿង
– រថយន្ត: = 62 គ្រឿង

យានយន្តដែលបានចេញប័ណ្ណពិន័យបទល្មើសចំនួន = 40 គ្រឿង
– ម៉ូតូ. = 34 គ្រឿង
– រថយន្ត = 6 គ្រឿង

អប់រំអ្នកបើកបរដែលមានអត្រាជាតិ
ស្រវឹងក្រោម០,២៥ ចំនួន = 2 នាក់
– ម៉ូតូចំនួន = 1 នាក់
– រថយន្តចំនួន = 1 នាក់

ពិន័យអ្នកបើកបរដែលមានអត្រាជាតិស្រវឹង ចាប់
ពី០,២៥ ដល់០,៣៩ មីលីក្រាម = 1 នាក់
– ម៉ូតូចំនួន = គ្មាន
– រថយន្តចំនួន = 1 នាក់

ឃាត់អ្នកបើកបរស្រវឹងចំនួន = 6 នាក់
– អ្នកបើកម៉ូតូ: 6 នាក់ (0,56-0,65-0,69
0,77-0,78-0,87 Mgl/ ខ្យល់)
– អ្នកបើករថយន្ត: គ្មាន

បញ្ជាក់:លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យរយ:ពេល156 លើក
បានឃាត់អ្នកបើកបរយានយន្តចំនួន:520 នាក់
– អ្នកបើកបររថយន្តចំនួន= 116នាក់ ស្រី=4នាក់
– អ្នកបើកបរម៉ូតូចំនួន = 404 នាក់៕

%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%bf%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9c%e1%9e%b9%e1%9e%84

មតិយោបល់