ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Samsung Galax...

Samsung Galaxy X ទូរស័ព្ទដៃអាចពត់បាន ត្រៀមបង្ហាញខ្លួនលើទីផ្សារនាពេលឆាប់ៗ

0
iasi8oqzqua8ppv85er5ox-970-80

Foldable phones (ទូរស័ព្ទដៃដែលអាចពត់បាន) កំពុងត្រៀមចេញមកយ៉ាងពិតប្រាកដមែន អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺស្ថិតលើ ពេលវេលា (ថាពេលណាមួយដែលនឹងលេចមក) ហើយក្រុមហ៊ុន Samsung អាចជាក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ចេញនូវទូរស័ព្ទដៃប្រភេទនេះផងដែរ វាអាចប្រហែលជាចេញឆ្នាំក្រោយនេះ។

ពួកយើងបានដឹងផងដែរថា Foldable phones របស់ Samsung វានឹងត្រូវឲ្យឈ្មោះថា Samsung Galaxy X ដែលជាឈ្មោះតំណាងឲ្យ Foldable phones ។ ជាការពិតណាស់ទូរស័ព្ទដៃ ដែលអាចពត់បាន គឺនឹងត្រូវលេចចេញមកក្នុងពេលឆាប់ៗ៕

មតិយោបល់