ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Samsung ចេញសេ...

Samsung ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា គ្រួសារ Galaxy S7 មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

0
galaxy-s7-edge-silver-5

Samsung បានរំឮកទៅកាន់អតិថិជនថា គ្រួសារត្រកូល Galaxy S7 & Galaxy S7 Edge សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ក្រុមហ៊ុន Samsung ស្ថិតនៅចន្លោះគុណភាព និង សុវត្ថិភាព ចំពោះគ្រួសារ Galaxy S7។ ហើយវាគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាថា មានបញ្ហាថ្មកើតឡើងនៅលើគ្រួសារ Galaxy S7 ទេ ក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទជាង ១០ លានគ្រឿងដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមអ្នកទីផ្សាររបស់ Samsung បានពិចារណាថា វាជាជម្រើសល្អបំផុត សម្រាប់អតិថិជន Samsung ដែលពេលនេះ Galaxy S7 ឬ S7 Edge នឹងត្រូវជំនួសទីផ្សារអនាគត សម្រាប់ការអវត្តមានរបស់ Note 7៕

មតិយោបល់