ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត លី ម៉ារីណា និ...

លី ម៉ារីណា និយាយអ្វីខ្លះពីបញ្ហាអេដស៍?

0

កាលពីថ្ងៃទី៣ វិច្ឆិកា មុននេះ អ្នកនាងលី ម៉ារីណា បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍។ ក្នុងចំណោមផលិតករ និងតារាល្បីៗគេកត់សម្គាល់ថា អ្នកនាងបានបញ្ចេញទស្សន:ច្រើនជាងគេ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអេដសន៍។

អ្នកនាងក៏ឡើងបញ្ចេញយោបល់ជាច្រើនផងដែរ ជុំវិញការចាប់អារម្មណ៍ពី ចំណេះដឹងអេដស៍ដែលត្រូវបានគេលើកឡើងថា នៅតែជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវប្រឈម។ អ្នកនាងលី ម៉ារីណា បញ្ជាក់ថា ក្នុងនាមជាតារាមិនមានអ្វីជួយដល់សង្គមនោះទេ ទើបអ្នកនឹងយល់ថាគួរតែចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ និងធ្វើការចែកចាយចំណេះដឹងនេះ ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យ មានការរើសអើងអ្នកជំងឺអេដស៍ អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹង ហើយឈានទៅកាត់បន្ថយ អ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍។

តើអ្នកនាងលើកឡើងអ្វីខ្លះពីជំងឺអេដស៍ សូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

%e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-1 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-2 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-3 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-4 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-5 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-6 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-7 %e1%9e%9b%e1%9e%b8-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b8%e1%9e%8e%e1%9e%b6-8

មតិយោបល់