ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ម្ចាស់បទ&#822...

ម្ចាស់បទ”សេដ្ឋីស្រុកស្រែ” នាំថវិកាពីអូស្ត្រាលី ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

0

នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ វិច្ឆិកានេះ លោកសុខ រតន: ហៅជេកស៍ ម្ចាស់បទ”សេដ្ឋីស្រុកស្រែ” នៅផលិតកម្មរ៉ុក បានដឹកនាំក្រុមតារាចម្រៀង ក្នុងវង់តន្ត្រីរបស់ខ្លួន មកប្រគល់ថវិកាចំនួន៧២០ដុល្លារ ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។ នេះជាជំនួយដែលទទួលបានពីសប្បុរសជន នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងពេលដែលលោក និងក្រុមចម្រៀងរបស់លោកសម្ដែង នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។

លោកជេកស៍ និយាយថាក្នុងពេលសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី វង់តន្ត្រី និងក្រុមចម្រៀងរបស់លោក បានដាក់ហឹបមូលនិធិមួយក្នុងពេលច្រៀងរាំ ហើយក៍ទទួលបានថវិកាបរិច្ចាគជាប្រាក់អូស្រ្តាលីចំនួនជាង១ពាន់ដុល្លារ ដោយដូរជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានចំនួន៧២០ដុល្លារ។ លោកថានេះជាលើកទី២ ដែលលោកបានចេញច្រៀងនៅក្រៅប្រទេស ហើយរ៉ៃអង្គាសបានថវិកាមកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា រួមមានក្មេងកំព្រា និង មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។ ក្នុងពិធីប្រគល់ថវិកានោះរួមមាន លោកជេកស៍ម្ចាស់បទ”សេដ្ឋីស្រុកស្រែ” លោកស៊ឹម ស៊ីណាត តារាចម្រៀង នាយផ្លាទីនតារាចម្រៀង លោក ថែម ឆន ជាប្រធានតន្ត្រីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងតារាចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងវង់តន្ត្រីលោកជេកស៍ ។

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-1

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-2

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-3

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-4

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-5

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-6

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-7

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-8

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-9

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-10

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-11

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-12

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-13

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-14

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-15

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-16

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-17

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-18

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-19

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-20

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-21

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-22

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-23

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-24

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-25

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-26

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-27

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-28

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-29

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-30

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-31

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-32

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-33

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-34

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-35

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-36