ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ម្ចាស់បទ&#822...

ម្ចាស់បទ”សេដ្ឋីស្រុកស្រែ” នាំថវិកាពីអូស្ត្រាលី ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

0

នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ វិច្ឆិកានេះ លោកសុខ រតន: ហៅជេកស៍ ម្ចាស់បទ”សេដ្ឋីស្រុកស្រែ” នៅផលិតកម្មរ៉ុក បានដឹកនាំក្រុមតារាចម្រៀង ក្នុងវង់តន្ត្រីរបស់ខ្លួន មកប្រគល់ថវិកាចំនួន៧២០ដុល្លារ ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។ នេះជាជំនួយដែលទទួលបានពីសប្បុរសជន នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងពេលដែលលោក និងក្រុមចម្រៀងរបស់លោកសម្ដែង នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។

លោកជេកស៍ និយាយថាក្នុងពេលសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី វង់តន្ត្រី និងក្រុមចម្រៀងរបស់លោក បានដាក់ហឹបមូលនិធិមួយក្នុងពេលច្រៀងរាំ ហើយក៍ទទួលបានថវិកាបរិច្ចាគជាប្រាក់អូស្រ្តាលីចំនួនជាង១ពាន់ដុល្លារ ដោយដូរជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានចំនួន៧២០ដុល្លារ។ លោកថានេះជាលើកទី២ ដែលលោកបានចេញច្រៀងនៅក្រៅប្រទេស ហើយរ៉ៃអង្គាសបានថវិកាមកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា រួមមានក្មេងកំព្រា និង មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។ ក្នុងពិធីប្រគល់ថវិកានោះរួមមាន លោកជេកស៍ម្ចាស់បទ”សេដ្ឋីស្រុកស្រែ” លោកស៊ឹម ស៊ីណាត តារាចម្រៀង នាយផ្លាទីនតារាចម្រៀង លោក ថែម ឆន ជាប្រធានតន្ត្រីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងតារាចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងវង់តន្ត្រីលោកជេកស៍ ។

%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-1 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-2 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-3 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-4 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-5 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-6 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-7 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-8 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-9 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-10 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-11 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-12 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-13 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-14 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-15 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-16 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-17 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-18 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-19 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-20 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-21 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-22 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-23 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-24 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-25 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-26 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-27 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-28 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-29 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-30 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-31 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-32 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-33 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-34 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-35 %e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%91-36

មតិយោបល់