ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនផលិតផលថ្នាំជក់ ដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់

0

ភ្នំពេញ: អនុក្រឹត្យស្តីពីការបោះពុម្ពសារព្រមានសុខភាពជាភាសាខ្មែរ និងជារូបភាពលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់ ទំហំ៥៥% បានចូលជាធរមាន តាំងពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតផលថ្នាំជក់មួយចំនួនពុំទាន់អនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយ។

បន្ថែមលើសពីនេះទៀត គ្រប់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលថ្នាំជក់នៅមិនទាន់គោរពបានលើវិធានការចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយលក់ និងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ ដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នៅឡើយទេ ដោយបន្តការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់ក្រោមរូបភាពជាច្រើនដូចជាតាមរថយន្ត និងក្រុមស្រ្តីចល័តជាដើម។

ដោយឡែកចំពោះការដាក់តាំងផលិតផលថ្នាំជក់តាមកន្លែងលក់វិញ ក្រុមហ៊ុនផលិតផលថ្នាំជក់ នៅតែបន្តដាក់តាំងទូលក់ផលិតផលមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេ ដូចជាដាក់តាំងធុងបារីលើសពីមួយ ហើយធុងបារី និងផ្ទៃតាំងផលិតផលថ្នាំជក់មានចំនួនលើសការកំណត់ ដោយវាមានទំហំធំ និងពណ៌ខុសពីការកំណត់របស់ក្រសួងដោយសារធុងទាំងនោះមានរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីជាពណ៌ ជាមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុនជាដើម៕

មតិយោបល់