ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញលិខិតព្រមានក្រុមហ៊ុនផលិត​ថ្នាំជក់

0

ភ្នំពេញ: លិខិតព្រមានរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីអប់រំ ស្តីពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ ជូនក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំជក់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាល

មតិយោបល់