ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តម្លៃប្រេងសម្...

តម្លៃប្រេងសម្រាប់ថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន:សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧។

សូមមើលតារាងខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់