ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា អស់បញ្ហាជាមួយ...

អស់បញ្ហាជាមួយការស្វែងរកទូដកលុយ ATM ដែលនៅក្បែរបំផុត

0

ត្រូវការដកលុយបន្ទាន់ តែមិនដឹងថាមានទូ ATM ស្ថិតនៅក្បែរៗខ្លួន ឬក៏អត់? ឈប់បារម្ភទៀតទៅ ពេលនេះ Mr. ATM នឹងអាចជួយលោកអ្នកបាន ក្នុងការស្វែងរកទូ ATM ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត នឹងបង្ហាញជាតម្រាយផ្លូវតាមរយ:ផែនទីចង្អុលប្រាប់លោកអ្នកថែមទៀត។

ចំណុចពិសេស

  • បង្ហាញគ្រប់ទូ ATM ដែលនៅក្បែរលោកអ្នក
  • បង្ហាញទូ ATM ទៅតាមឈ្មោះធនាគារណាមួយ
  • បង្ហាញលទ្ធផលជាទីតាំងទូ ATM ឬសាខាធនាគារ
  • បង្ហាញជាតម្រាយផ្លូវជាក់លាក់មួយទៅកាន់ទូ ATM ដែលនៅក្បែរអ្នកបំផុត
  • អាចប្រើប្រាស់បានដោយមិនចាំបាច់មានអ៊ិនធើណែត

ចំណាំ៖ កម្មវិធីនេះធ្វើការបង្ហាញជូនត្រឹមតែព័ត៌មានទូ ATM​ ដែលឋិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះ៕

@ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃទាំងប្រព័ន្ធ Android | iOS

មតិយោបល់