ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរយៈពេល ៣ម៉ោង នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ

0

បាត់ដំបូង: យោងតាមអគ្គិសនីខេត្តបាត់ដំបង់ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃអាទិត្យទី៥ ខែកុម្ភ: នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅតាមតំបន់មួយ និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់