ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ ដាច់ភ្លើង៣ថ្ងៃ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីឲ្យអនុស្ថានីយអគ្គិសនីក្រុងព្រះសីហនុ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងតេស្តឧបករណ៍អគ្គិសនី តាមទីតាំង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់