ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កំពង់ចាម ត្រៀ...

កំពង់ចាម ត្រៀមដាច់ភ្លើង !

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់ អគ្គិសនីកំពង់ចាមនឹងសូមធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីបំពេញការងារបច្ចេកទេសនៅតាមតំបន់មួយចំនួន ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់