ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អអ្នកស...

ដំណឹងល្អអ្នកសៀមរាប!ទទួលបានការចែកពាក្យសុំជាវចរន្តអគ្គិសនី និងការបំពេញពាក្យជូនដោយឥតគិតថ្លៃ!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាបបានឲ្យដឹងថា សម្រាប់អតិថិជនរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប ក្រុមការងារអគ្គិសនីសៀមរាប នឹងចុះទៅចែកពាក្យសុំជាវចរន្តដោយឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងជួយបំពេញពាក្យឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតផង ដែលការចុះចែក និងបំពេញពាក្យខាងលើនេះ នឹងធ្វើឡើងនៅចំណុចទីតាំងនិងពេលវេលាមដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់