ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្ទឹងត្រែងនឹង...

ស្ទឹងត្រែងនឹងដាច់ភ្លើងរយៈពេល២ថ្ងៃ!

0

ស្ទឹងត្រែង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងនឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃទី២៧ និងថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់