ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកសៀមរាប! ...

​អ្នកសៀមរាប! ស្អែកដាច់ភ្លើងទៀតហើយ

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនី បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់