ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តារាងបង្ហាញពី...

តារាងបង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញពីតារាង សីតុណ្ហភាព នៅតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់