ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តម្លៃសាំង បន្...

តម្លៃសាំង បន្តឡើងទៀតហើយ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន: សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី​​ ១២​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី​២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានឲ្យដឹងថា ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តការលក់ តាមតារាតម្លៃរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់