ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សាលាខេត្តតាកែ...

សាលាខេត្តតាកែវ បង្ហាញលេខទូរសព្ទ៦ខ្សែ សម្រាប់ទទួលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍២៤ម៉ោង!

0

តាកែវ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ទូរសព្ទសាធារណ: របស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ពីសាធារណ:ជន បានសម្រេចដាក់ប្រើប្រាស់នូវប្រពន្ធ័ទូរសព្ទចំនួន៦ខ្សែ សម្រាប់ទទួលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង ដូចខាងក្រោម៖

ទូរសព្ទខ្សែទី១៖ ០៩៧ ៣៩២៣ ៨៣៧
ទូរសព្ទខ្សែទី២៖ ០៩៧ ៣៩២៣ ៩១៨
ទូរសព្ទខ្សែទី៣៖ ០១៥ ៦៣៤ ៦២១
ទូរសព្ទខ្សែទី៤៖ ០១១ ៣៤៣ ០៨៣
ទូរសព្ទខ្សែទី៥៖ ០១៥ ៦៣៤ ៦៩១
ទូរសព្ទខ្សែទី៦៖ ០១១ ៣៤៣ ០៨៧

មតិយោបល់