ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តស្វា...

អ្នកខេត្តស្វាយរៀង! ស្អែកដាច់ភ្លើង១០ម៉ោង..

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីស្វាយរៀង នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្នទៅតាមបណ្តាទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់