ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពាក់ពន្ធ័នឹងការបរិភោគត្រីក្រពត!

0

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការបង្ការបញ្ហាសុខភាព បណ្តាលមកពីការពុលដោយការបរិភោគត្រីក្រពត ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់