ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅបន្ទាយម...

អ្នកនៅបន្ទាយមានជ័យត្រៀម ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួននាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈខាងមុខ

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមការជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនី បន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ នឹងផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់