ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ នឹងដាច់ភ្លើងនៅថ្ងៃទី៨, ៩

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៨ ,៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីព្រះសីហនុ​នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន តាមបណ្តាទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់