ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឡើងចុះ ឡើងចុះ...

ឡើងចុះ ឡើងចុះ ! សាំង ចុះបាន៥០រៀល !..

0

​ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន: សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី​​ ១២​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី​​២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានឲ្យដឹងថា ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តការលក់ តាមតារាតម្លៃរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់