ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាបត្រ...

អ្នកសៀមរាបត្រៀមផង ៣ថ្ងៃទៀត ដាច់ភ្លើងជាច្រើនទីតាំង!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់