ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តព...

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ!

0

ព្រះសីហនុ: រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលក្រសួងធនធានទឹក បានព្យាការណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលនឹងមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនទៀងទាតដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់