ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រយ័ត្នបង...

សូមប្រយ័ត្នបងប្អូន! ករណីឆបោកដែលតម្រូវឲ្យវេរលុយ ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់ផ្ញើមកពីបរទេសនៅតែបន្តកើតមាន!

0

​យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសុខ-CSD បានឲ្យដឹងថា ករណីឆបោកដែលតម្រូវឲ្យវេរលុយដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់ផ្ញើមកពីបរទេសនៅតែបន្តកើតមាន។សូមប្រយ័ត្ន និងមិនគួរខាតពេលវេលាទាក់ទងជាមួយជនចំឡែក ហើយដែលអាចនាំឲ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះផងដែរ៕

មតិយោបល់