ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ធនាគារជាតិ នៃ...

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសធនាគារជំនាន់ទី២៨ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បានឲ្យដឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសធនាគារជំនាន់ទី២៨ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.