ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសាធារណក...

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នឹងធ្វើការប្រទ្បងជ្រើសរើសបេក្ខជន ស្សិស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង

0
Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.