ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​សូមជួយShare!...

​សូមជួយShare! បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ មកដឹង​កាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែង..​!

0

​សូមជួយShare! បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ មកដឹង​កាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែង​៖

មតិយោបល់