ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​​សេចក្តីជូនដ...

​​សេចក្តីជូនដំណឹង! ការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបរសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់និវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈដែលជាអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅរាជធានីភ្នំពេញ!

0

​​សេចក្តីជូនដំណឹង! ការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបរសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់និវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវ:ដែលជាអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅរាជធានីភ្នំពេញ៖

មតិយោបល់