ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ធនាគារជាតិកម្...

ធនាគារជាតិកម្ពុជា បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន៨ផ្សេងគ្នា!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា បានសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះឥណទានជនបទចំនួន៨ រួមមាន៖
១. វីរ:ជន កសិករ ម.ក
២.វឌ្ឍនកសិករ ម.ក
៣.ឥណទានខ្មែរ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ម.ក
៣.ខេ ភី ភី ឌី ហ្វាយនែន ម.ក
៤.និវត្តន៍ ហ្វាយនែន ម.ក
៦.សកល ហិរញ្ញវត្ថុ ម.ក
៧. អង្គការ រូបិយបណ្ណខ្មែរ (ខេ.អឹម)
៨. ស៊ីស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក ៕

មតិយោបល់