ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលរាជធាន...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតរូប​និងវីដេអូ បំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជា​(Drone)​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ!

0

យោងតាមការសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតរូប និងវីដេអូបំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជា (Drone) ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ពិសេសផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះ៕

មតិយោបល់