ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare ដ...

សូមជួយShare ដំណឹងល្អ សម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតដែលចង់បម្រើការ(បុគ្គលិកជួល)នៅមន្ទីរពេទ្យ…

0

តាកែវ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ស្រុកប្រតិបត្តិ គិរីង់ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគិរីវង់ ស្តីពីការជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិតបម្រើការ(ជាបុគ្គលិកជួល)នៅមន្ទីពេទ្យបង្អែកគិរីវង់ មានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់