ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ក្រសួងសុខាភិ...

​ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ My Doctorផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

0

​ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ My Doctorផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត៖

មតិយោបល់