ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​រដ្ឋបាលស្រុក...

​រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង៖ ផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវ៥០C នៅស្រុកកំពង់លែង!

0

​រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង៖ ផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវ៥០C នៅស្រុកកំពង់លែង

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.