ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​តម្លៃសាំង ធ្...

​តម្លៃសាំង ធ្លាក់ចុះហើយនៅសល់ ៣,៤៥០​រៀល!

0

​តម្លៃសាំង ធ្លាក់ចុះហើយនៅសល់ ៣,៤៥០​រៀល!

មតិយោបល់