ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អតីតអភិបាលខេត...

អតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាប លោក ឃឹម ប៊ុនសុង ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ

0

មតិយោបល់