ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​​តម្លៃសាំង ធ...

​​តម្លៃសាំង ធ្លាក់ចុះទៀតហើយនៅសល់ ៣,៣៥០​រៀល!

0

​​​តម្លៃសាំង ធ្លាក់ចុះទៀតហើយនៅសល់ ៣,៣៥០​រៀល៖

មតិយោបល់