ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី ១ សម្រាប់រដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០១៩

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី ១ សម្រាប់រដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០១៩

មតិយោបល់