ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងការងារ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៖ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ!

0

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិតភាពការងារ៖

មតិយោបល់