ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Pharmacy of Dr Care, Dr. Care Pharmacy, Go On ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានលេខបញ្ជីកា

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Pharmacy of Dr Care, Dr. Care Pharmacy, Go On ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានលេខបញ្ជីកា គ្មានលេខប្រវេទន៍ គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.